Δράσεις ενημέρωσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης προϋπολογισμού 620.000 ευρώ

Δράσεις ενημέρωσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης προϋπολογισμού 620.000 ευρώ

Δράσεις ενημέρωσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης προϋπολογισμού 620.000 ευρώ  θα πραγματοποιήσει στα νησιά της Δωδεκανήσου το ΚΕΚ «Γ. Γεννηματάς». 

Η υλοποίησή τους θα γίνει στο πλαίσιο προγραμματικής μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου και του Κ.Ε.Κ. «Γ. Γεννηματάς Α.Ε.». 

Δεδομένου: α) του συνεχώς διογκωμένου προβλήματος της ανεργίας στο νομό β) της έλλειψης στα μικρά νησιά της Περιφέρειας υποδομών, υπηρεσιών και ανθρώπινου δυναμικού για την υλοποίηση δράσεων κατάρτισης/επανακατάρτισης του πληθυσμού τους και γ) της υποστελέχωσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με την οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, είναι αναγκαία η συνδρομή του Κ.Ε.Κ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Α.Ε.» το οποίο εδώ και χρόνια παρέχει τη απαραίτητη επιστημονική και διοικητική υποστήριξη στον τομέα της εκπαίδευσης / κατάρτισης.

 

Το έργο που θα υλοποιηθεί περιλαμβάνει την καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών, το σχεδιασμό και την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων  -τόσο διά ζώσης όσο και εξ αποστάσεως- καθώς και δράσεων ενημέρωσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης συνολικής διάρκειας πλέον των 6.000 ωρών για ανέργους, εργαζομένους και αυτοαπασχολούμενους που θα υλοποιηθούν στον Νομό Δωδεκανήσου στις θεματικές κατηγορίες: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 

Οι ώρες διαφέρουν ανάλογα με το πρόγραμμα που θα σχεδιαστεί, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, και θα είναι έως 100 ώρες ενώ οι καταρτιζόμενοι θα είναι το ελάχιστο 6 άτομα ανά τμήμα. 

Επίσης, προβλέπεται η υλοποίηση/συνδιοργάνωση επιμορφώσεων και δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης όπως ημερίδες, συνέδρια και εκδηλώσεις ειδικού χαρακτήρα με διακεκριμένους ομιλητές, διαγωνισμοί που προάγουν επαγγελματικές δεξιότητες, ενημερωτικές δράσεις σε σχολεία, επαγγελματικός προσανατολισμός ή επαναπροσανατολισμός, δράσεις ομαδικής συμβουλευτικής για την προώθηση (ένταξη ή επανένταξη) στην αγορά εργασίας κ.α. 

Κάθε συμμετέχων θα λάβει με την επιτυχή παρακολούθηση των προγραμμάτων και δράσεων, βεβαίωση παρακολούθησης, ενώ όπου είναι εφικτό θα υπάρχει δυνατότητα και για πιστοποίηση των γνώσεων που θα αποκτηθούν.

Ο στόχος είναι να διεξαχθούν προγράμματα σε όλα τα νησιά του Νομού και ιδιαίτερα στις περιοχές εκείνες που ο τοπικός πληθυσμός δεν έχει πρόσβαση σε δομές επιμόρφωσης και κατάρτισης.

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου είναι:
Α) Διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών.
Β) Σχεδιασμός των προγραμμάτων και δράσεων του έργου
Γ) Υλοποίηση των προγραμμάτων και δράσεων.
Δ) Αξιολόγηση και προβολή του έργου.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Δωδεκανήσου.