ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2024

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2024

Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, σε συνεργασία με το ΚΕΚ Γ. Γεννηματάς ανακοινώνουν τη διεξαγωγή σεμιναρίων επιμόρφωσης εργοδοτών προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρησή τους σύμφωνα με την εγκύκλιο 2432 / 12-01-2024 (ΦΕΚ B΄155, ΑΔΑ: 9Π6Φ46ΝΛΔΓ-ΝΙΨ-2) του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν τον Ιούνιο & Ιούλιο 2024 σε Ρόδο, Κω, Κάλυμνο, Λέρο και Κάρπαθο, (κι ανάλογα τη ζήτηση και σε άλλα νησιά) και χωρίζονται σε :

Α) Σεμινάριο 2 ημερών - 10 διδακτικών ωρών για επιχειρήσεις με Χαμηλή επικινδυνότητα (εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, καταλύματα, καφέ μπαρ, τουριστικά γραφεία, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ελεύθεροι επαγγελματίες κλπ) με μειωμένο κόστος συμμετοχής 50€

Β) Σεμινάριο 7 ημερών - 35 διδακτικών ωρών για επιχειρήσεις με Υψηλή επικινδυνότητα – (αλουμινοκατασκευές-ξυλουργεία, οικοδομικές εργασίες, επισκευές ηλεκτρικών συσκευών, συνεργεία αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων, αρτοποιεία–ζαχαροπλαστεία, παραγωγή/μεταποίηση τροφίμων κτλ) με μειωμένο κόστος 110€.

Για την επιμόρφωση σε επιχειρήσεις Β’ κατηγορίας δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργοδότες όπου ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) Για τις επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι και 3 άτομα: (ένα από τα παρακάτω) 10 χρόνια αποδεδειγμένη λειτουργία της επιχείρησης ή  άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη με το ίδιο αντικείμενο της δραστηριότητας της επιχείρησης.

2) Για τις επιχειρήσεις που απασχολούν 4 έως 6 άτομα: ΠΤΥΧΙΟ τεχνικής ειδικότητας από  Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή  Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή  Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας)

Εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον και συμπληρωθούν οι απαραίτητες ελάχιστες συμμετοχές, το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και το ΚΕΚ Γ. Γεννηματάς προτίθενται να υλοποιήσουν σεμινάρια Τεχνικού Ασφαλείας και σε άλλα νησιά του Νομού ώστε να αποφευχθούν οι μετακινήσεις των κατοίκων.

Καθώς οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται στο Υπουργείο Εργασίας τουλάχιστον 2 μήνες πριν τη διεξαγωγή των προγραμμάτων, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όσοι καταθέσουν με έναν από τους παρακάτω τρόπους, συμπληρωμένο το έντυπο της αίτησης, συνοδευόμενο από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά καθώς και το ποσό συμμετοχής, το αργότερο έως την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024 και ώρα 14:00.

Ø  στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου (Γρηγορίου Λαμπράκη 8, Ρόδος)

Ø  στο ΚΕΚ Γ. Γεννηματάς (Πάρκο Ροδίνι, Ρόδος)

Ø  ηλεκτρονικά στο email kekgendam@gmail.com

Δικαιολογητικά: συμπληρωμένη η αίτηση συμμετοχής που ενέχει ισχύ Υπεύθυνης Δήλωσης και για μη ατομική επιχείρηση (π.χ ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ κτλ) υποβάλλεται το απαραίτητο δικαιολογητικό από το οποίο προκύπτει ότι ο εκπαιδευόμενος είναι εργοδότης και νόμιμος εκπρόσωπος π.χ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ/ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ/ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ/ ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΟΡΙΑΣ. Για τις επιχειρήσεις Β κατηγορίας υποβάλλονται επίσης δικαιολογητικά σύμφωνα με τις παραπάνω περιπτώσεις (πτυχίο, έτη λειτουργίας επιχείρησης κτλ).

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF     |    ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ WORD

Για την κατάταξη των επιχειρήσεων στην κατηγορία επικινδυνότητας που αντιστοιχούν, καλό είναι οι αιτήσεις να συνοδεύονται από ένα αντίγραφο της έναρξης ή κάποιο άλλο έγκυρο έγγραφο όπου να αναφέρονται οι ΚΑΔ (πχ από myΑΑΔΕ).

Το κόστος συμμετοχής 50€ ή 110€ (ανάλογα με την κατηγορία επικινδυνότητας) θα πρέπει να καταβληθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του ΚΕΚ στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ IBAN: GR7901104610000046147552783 με αιτιολογία το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του εκπαιδευομένου και το ΑΦΜ του.

Εφόσον οι αιτήσεις υπερβαίνουν το μέγιστο αριθμό καταρτιζομένων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας κατάθεσης της αίτησης. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί με την προϋπόθεση της ανελλιπούς παρακολούθησής του σεμιναρίου το απαραίτητο πιστοποιητικό επιμόρφωσης για να δηλωθούν ως Τεχνικοί Ασφαλείας στην επιχείρηση τους.

Επισημαίνεται ότι ο αρ. πρωτόκολλου της αίτησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πληροφορικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για τη σχετική δήλωση του Τεχνικού Ασφάλειας. Η δήλωση στο ΕΡΓΑΝΗ εργοδότη ή εργαζόμενου ως τεχνικού ασφάλειας γίνεται βάσει των οδηγιών της Εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας με αρ.πρωτ. 11453/1284/16.04.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΣΛ-ΩΗΙ). Οι εργοδότες μέχρι να πάρουν το πιστοποιητικό επιμόρφωσης πρέπει να έχουν αναθέσει τα καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σε άτομα εντός ή εκτός της επιχείρησης που έχουν τις προϋποθέσεις να γίνουν Τ.Α. ή να συνάψουν σύμβαση με Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.).

Ενημερώνουμε επίσης πως σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 2776/15.01.2024 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΔΑ: ΨΣ6646ΝΛΔΓ-ΩΛΥ) τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης για εργοδότες επιχειρήσεων Β' και Γ' κατηγορίας που έχουν εκδοθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2010 θα ισχύουν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2026, ημερομηνία μέχρι την οποία οι συγκεκριμένοι εργοδότες δύνανται να επανακαταρτισθούν.

 Αναλυτικές πληροφορίες, προϋποθέσεις συμμετοχής, ημερομηνίες των σεμιναρίων και το έντυπο της αίτησης μπορεί να τα βρείτε στις ιστοσελίδες του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου www.ebed.gr και του ΚΕΚ Γεννηματάς www.kek-gennimatas.gr ενώ μπορείτε να απευθυνθείτε και τηλεφωνικά 9:30-15:30 στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου: 2241044288 ή στο ΚΕΚ Γ. Γεννηματάς: 2241070615.